1. समाजमा रहेका सामाजजक कु ररती जिभेदहरु हटाउन गरीमा परीयोजनाले काम गदै  javascript:nicTemp();
  2. गररमा पररयोजनाको जानकारी तथा सल्लाहकार सममती गठन  javascript:nicTemp();
  3.  बझाङ्गमा २१ जना किशोरी लाई भिडीयो भ्वाईस ताभलम  javascript:nicTemp();
  4.  बेलायती अध्ययन भन्छ– ग्रामीण प्रसूततसेवामा स्वास््य प्रवर्द्धकहरूको भूतमका अहम्  javascript:nicTemp();
  5. ग्रीनतारा नेपालद्वारा रामेछापको दुई गाउँपाललकाका १६ वटा स्वास््य संस्थालाई स्वास््य सामग्री हस्तान्तरण  javascript:nicTemp();
  6.  Workshop on Academic Writing for early career  researchers  javascript:nicTemp();
  7. Workshop on Academic Writing for early career researchers held javascript:nicTemp();
  8. DWP_समुदाय स्तरीय सरोकारबालाहरु सँग एक ददने अभिमुखीकरण javascript:nicTemp()
  9. DWP_छाउपडी प्रथा सुधारका लागि जनचेतना javascript:nicTemp();
  10. DWP_स्वास्थ्यसंस्था सञ्चालन समितिसँग अभिमुखीकरण कार्यक्रम javascript:nicTemp();